kurs podstawowy z zakresu taktyki i techniki posługiwania siOglądasz wersję archiwalną tematu "kurs podstawowy z zakresu taktyki i techniki posługiwania si" z forum guardia.pl/forum/

Paweł Pajorski - 2008-11-05, 10:25

Zainteresowanych zapraszam na organizowany przez Biuro Ochrony "PROTECTOR" kurs podstawowy z zakresu taktyki i techniki pos?ugiwania si? broni? paln? krótk? dla osób ubiegaj?cych si? o zezwolenie na bro? paln? do ochrony osobistej.

ZAKRES SZKOLENIA

Tematyka zaj?? i liczba godzin
1. Zasady bezpiecze?stwa w trakcie szkolenia, literatura 1
2. Unormowania i obowi?zuj?ce przepisy prawne: Ustawa o broni i amunicji, akty wykonawcze do UOBiA, Kodeks Karny - wyj?tki, Europejska Konwencja Praw Cz?owieka 5
3. Podstawy teoretyczne wyszkolenia strzeleckiego 2
4. Nowoczesne szkolenie w strzelaniu obronnym 2
5. Podstawy celnego strzelania 2
6. Systematyka broni strzeleckiej, charakterystyka i budowa broni palnej krótkiej 3
7. Najcz?stsze awarie broni palnej i ich usuwanie, konserwacja i czyszczenie broni palnej 2
8. Zasady bezpiecznego obchodzenia si? z broni? paln? 3
9. Rozk?adanie i sk?adanie broni palnej 3
10.Rodzaje, budowa i zasada dzia?ania amunicji strzeleckiej 2
11.Technika i taktyka pos?ugiwania si? broni? paln? krótk?, noszenie broni 5
12.Zasady bezpiecznego obchodzenia si? z broni? paln? i zachowania si? na strzelnicy 0,5
13. Szczegó?owe kryteria egzaminu strzeleckiego, technika i taktyka strzelania 7,5
14. Dokumentacja zwi?zana z u?yciem broni palnej, nietypowe przyk?ady broni palnej 3
15. Strzelanie wprowadzaj?ce 2
16. Egzamin wewn?trzny teoretyczny i praktyczny 2
Razem godzin 45

Kurs przeznaczony dla osób zamierzaj?cych stara? si? o zezwolenie na bro? paln? krótk?.

Szkolenie obejmuje pistolet i rewolwer.

Miejsce szkolenia: Kraków

Prowadz?cy szkolenie:
1. mgr in?. Pawe? Pajorski - instr strzelectwa sportowego, bojowego i obronnego, instruktor PZISM, instruktor sportów obronnych i strzelectwa sportowego LOK, s?dzia strzelectwa sportowego klasy III PZSS, zawodnik i Range Oficer IPSC,
2. mgr in?. Dariusz Jaksa - instr strzelectwa sportowego, bojowego i obronnego, instruktor PZISM, instruktor sportów obronnych i strzelectwa sportowego LOK, s?dzia strzelectwa sportowego klasy III PZSS, zawodnik i Range Oficer IPSC,
3. in?. Dariusz Hercog - instr strzelectwa sportowego, bojowego i obronnego, cz?onek PZISM, instruktor sportów obronnych i strzelectwa sportowego LOK, zawodnik IPSC,
4. Pawe? Czaj?cki - instr strzelectwa sportowego, bojowego i obronnego, cz?onek PZISM.


andyx - 2008-11-05, 14:02

koszt?
Mozart - 2008-11-05, 15:42

koszt, termin i miejsce p.Pawle? i czy osoba która nie strzela?a juz 2 lata mo?e sie wpisa??
Paweł Pajorski - 2008-11-05, 23:42

Kurs przeznaczony jest dla osób, które nie mia?y do tej pory broni w r?ce.

Koszt w zale?no?ci od ilo?ci osób jednak?e nie mniej ni? 380 z? (koszt tarcz, amunicji, strzelnicy, broni).


Mozart - 2008-11-11, 20:05

Panie Pawle czy jest juz znany termin tego szkolenia i ewentualnie w którym miejscu w Krakowie ono si? odb?dzie,kiedy ewentualna wp?ata pieni?zków?Jestem wstepnie zaiteresowany i chcia?bym wiedziec kiedy co i jak:)pozdrawiam.
Paweł Pajorski - 2008-11-12, 08:35

Miejsce to tradycyjnie strzelnica Twierdza w Zielonkach k/Krakowa, ul. Do Fortu 8.
Termin jeszcze nie ustalony. Zbieramy chetnych (min. 10 os, max. 15). O dok?adnym terminie poinformuj? z duzym wyprzedzeniem.
Kurs - ochrona osobista (BASIC IBA)
Zazrądzanie projektem budowlanym - kurs on line
Jaka szkola policealna jednoroczna do zawodu technik chrony
  • bankowy tytuB3 egzekucyjny
  • projekty domow warszawa
  • charakterystyka niemiec
  • najmB3odszy profesor
  • szczepionka na pneumokoki prevenar
  • Zbieranina postów z grup dyskusyjnych !! Index